EEX VERORDENING PDF

Dukree Section 5 Jurisdiction over individual contracts of employment Article 18 1. I agree that it would be artificial, for the purposes of the application of the Brussels I Recast. Het certificaat wordt vergezeld van de beslissing, indien de betekening aan die persoon nog niet heeft plaatsgevonden. Verorcening verordening is echter nog steeds niet ferordening toepassing indien partijen — ongeacht of een of meerdere partijen bij de desbetreffende forumkeuze overeenkomst al dan niet in de EU zijn gevestigd — een gerecht van een niet-lidstaat hebben aangewezen als exclusief bevoegde rechter.

Author:Tygosar JoJokasa
Country:Benin
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):5 December 2016
Pages:15
PDF File Size:1.42 Mb
ePub File Size:5.72 Mb
ISBN:696-6-72297-883-9
Downloads:5517
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MergU ziet nu de basisversie van de tekst U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst Lees de uitgebreide versieLees de basisversie 1. Verordening in detail Toepassingsgebied Verordeningen zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving.

Omdat een verordening dus niet door de lidstaten hoeft te worden uitgewerkt, moet een verordening in alle lidstaten van de EU op een zelfde manier worden ingevoerd en overal tot een gelijk resultaat leiden. Lidstaten zijn verplicht om verordeningen uit te voeren. Wanneer verordeningen in strijd zijn met nationale wetgeving zal de nationale wetgeving op dit punt buiten beschouwing worden gelaten. Veel verordeningen betreffen heel specifieke onderwerpen.

Ze zijn vaak technisch van aard, maar in bepaalde gevallen ook politiek belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om sancties tegen landen. Het is onder andere de rechtstreekse werking van verordeningen, die de samenwerking in de EU uniek maakt in vergelijking tot traditionele vormen van internationale samenwerking.

Burgers en instanties kunnen in een rechtszaak een beroep doen op een verordening. Dat wil zeggen dat hij geldt tussen gelijkwaardige partijen. Ook in zaken tegen de staat kan verwezen worden naar een verordening. Vaststellen verordening Een verordening kan door meerdere besluitvormingsprocedures van de EU worden vastgesteld. Mogelijk kan een verordening bepalen dat er nog nadere uitvoerende maatregelen nodig zijn waarin de details van de wetgeving worden uitgewerkt.

ESSENTIALS OF SOCIOLOGY BRINKERHOFF PDF

Tenuitvoerlegging EU-vonnis/EEX

Brussel I-bis is van toepassing op procedures die zijn ingesteld vanaf 10 januari ; Brussel I op procedures die daarvoor zijn ingesteld. In inmiddels uitzonderingsgevallen kunnen nog oudere verdragen van toepassing zijn, als de procedure lang geleden werd gestart. Dit heet een exequaturprocedure. Het vonnis en de verklaring van uitvoerbaarheid gelden dan als Nederlandse executoriale titel. Erkenning en tenuitvoerlegging onder de nieuwe EEX-verordening Brussel I-bis De belangrijkste aanpassing die Brussel I-bis maakt, ligt in de afschaffing van de hiervoor uitgelegde exequaturprocedure die onder de oude EEX gold. Dat geldt ook als het gaat om voorlopige of bezwarende maatregelen. De verweerder moet wel woonplaats hebben in een EU-lidstaat.

EDITAL ESAEX 2010 PDF

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

.

Related Articles