EPOS O GILGAMESOVI PDF

Ve dne i v noci. A bohovй svйho pбna, velkйho Ana, kterэ byl i bohem Uruku, zavolali. Dal jsi mu sнlu bэka, nemб nikoho, kdo by se mu postavil. A tys ho stanovil pastэшem svйho lidu. Ale on je utiskuje. Ve dne v noci je nutн pracovat.

Author:Arazragore Mikak
Country:Saint Kitts and Nevis
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):14 July 2007
Pages:457
PDF File Size:6.24 Mb
ePub File Size:14.91 Mb
ISBN:551-6-32606-872-2
Downloads:78970
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktimuroVe dne i v noci. A bohovй svйho pбna, velkйho Ana, kterэ byl i bohem Uruku, zavolali. Dal jsi mu sнlu bэka, nemб nikoho, kdo by se mu postavil.

A tys ho stanovil pastэшem svйho lidu. Ale on je utiskuje. Ve dne v noci je nutн pracovat. Tak nynн stvoш, co porouинm teп. Tvora stateиnйho a obdaшenйho silou boha vбlky Ninurty. Ale jen po horбch chodн, se zvмшн se pase a trбvu jн, z dobytинho napajedla pije vodu.

Bojнm se ho. Krбsa jejн vzala Enkidovi dech. Pak otoиil se Enkidu ke svй zvмшi, ale ta jakmile jej spatшila, dala se na ъtмk. Ztratil tak Enkidu svou zvншecн sнlu, zato zнskal rozum a na duchu vyspмl. Byl zavalen ohromnou tнhou. Rбno se pak peиlivм umyl, natшel olejem, lidskэ odмv oblйkl a zbroj si pшipjal. A pak je slavena jedna velikб svatba ve velkйm mмstм Uruku hrazenйm. A tak hned se do sebe pustili. Dveшe do chrбmu pшi zбpase vyrvali, stмny se tшбsly a boj to byl ohromnэ.

Den a noc spolu zбpasili. Pevnм Enkidua stiskl a hrudн k hrudi jej pшitiskl. Pojпme, porazнme jej, zlo z tй zemм vymнtнme a jeho cedry pokбcнme! Toho Enlil urиil, aby strachem cedry chrбnil. Lidskй konбnн je jen vбnн vмtru, kterэ zafoukб a pak ustane. A mistшi kovбшi se spolu poradili a pak jim zbroj ukuli. Sekery, ohromnй meиe, a k nim pochvy z ryzнho zlata.

Ukбzat mu, jak je silnэ syn Uruku, jeho cedry pokбcнm a sobм vмиnou slбvu zajistнm. A staшн mu dбvajн na cestu svй rady.

Chce podstoupit boj, kterэ neznб, pшekonat cestu kterou neznб. Po dvou stech kilometrech poprvй pojedli, za celэ den pak celэch pмt set kilometrщ pшekonali. Ten bэk nбm vщbec nenн nepшбtelskэ. Tak vykonбme dнlo, kterйmu na svмtм nenн rovno. Pшнteli mщj. Nevolal jsi mne? Proи jsem se tedy vzbudil? Pшнteli, zщstaт se mnou a spoleиnм pщjdeme na nepшнtele. Zapomeт na strach, zapomeт na smrt. Jen zmatenм budou v trбvм pobнhat sem a tam.

Nejprve zabij Chuvavu, pak i jeho pomocnнci zmatenм budou pobнhat sem a tam, pak teprve budeme hledat zбш jejich paprskщ. Sбm svй cedry pokбcнm a domy ti z nich postavнm. A nakonec odшнzli hlavu Chuvavovu.

HIDEAWAY DEAN KOONTZ PDF

Epos o Gilgamesovi

.

LA FISICA DI AMALDI TERMOLOGIA PDF

Epos o Gilgamešovi

.

APPLICATION OF BACTERIOCINS IN VEGETABLE FOOD BIOPRESERVATION PDF

Epos o Gilgamešovi

.

Related Articles