KITTLER OPTISCHE MEDIEN PDF

Friedrich Adolf Kittler was born in in Rochlitz in Saxony. His family fled with him to West Germany in , where from to he went to a natural sciences and modern languages Gymnasium in Lahr in the Black Forest , and thereafter, until , he studied German studies , Romance philology and philosophy at the Albert Ludwigs University of Freiburg in Freiburg im Breisgau. During his studies, he was especially influenced by the writings of Jacques Lacan , Michel Foucault and Martin Heidegger. In , Kittler received his doctorate in philosophy after a thesis on the poet Conrad Ferdinand Meyer. He invoked this doctrine on his deathbed in

Author:Voodoosida Vudolrajas
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):26 June 2017
Pages:450
PDF File Size:14.6 Mb
ePub File Size:10.23 Mb
ISBN:143-6-85605-727-5
Downloads:48639
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MeztilrajasHou deze tekst mee gratis beschikbaar. Stort uw bijdrage. Of neem een steun abonnement. Friedrich Kittler. Optische Medien In het najaar van bracht Friedrich Kittler, zowat de grondlegger van de Duitse mediatheorie, voor het eerst een lessenreeks in boekvorm uit. Terwijl Kittler in zijn vroegere werk steeds verschillende media analyseerde en onderzocht hoe ze op elkaar inwerkten, beperkt hij zich in dit boek volledig tot de optische media. Kittler is ervan overtuigd dat de westerse moderniteit tot in haar kern gestuurd wordt door de opkomst en ontwikkeling van optische media.

Vanuit dat perspectief leest hij de gehele geschiedenis van de moderniteit opnieuw. Zo betoogt Kittler dat de uitvinding van het renaissanceperspectief slechts mogelijk was dankzij de nieuwe optische media waarover schilders konden beschikken. Zijn belangrijkste punt is echter dat de introductie van optische apparaten tijdens de vroege moderniteit een specifieke breuk tot gevolg had.

Deze apparaten, die aanvankelijk slechts handige hulpstukken waren voor de renaissanceschilders, scheurden zich na verloop van tijd af van de zintuiglijk-ambachtelijke sfeer van de schilderkunst, om een autonome sfeer van technische media te gaan vormen. De uitvinding van de camera obscura of althans de introductie ervan in de westerse wereld tijdens de renaissance, gevolgd door de ontwikkeling van de toverlantaarn, leiden volgens Kittler in een min of meer rechte lijn naar de ontdekking van de fotografie en de film.

De camera obscura is weliswaar geen fotografisch apparaat in de eigenlijke zin van het woord zij maakte de manuele arbeid van het schilderen immers niet overbodig , maar beslissend is voor Kittler dat zij het handelen van de schilder onderwierp aan een technisch-wetenschappelijke supervisie.

Met de film en de technische media komt er tenslotte definitief een einde aan het monopolie van het schrift. Met de introductie van de computer hebben ten slotte alle media hun eindpunt bereikt en wordt de moderniteit tegelijk voltooid. De centrale boodschap van Optische Medien is dus dat de moderniteit aangedreven wordt door, en samenvalt met een technologisering van de leefwereld onder het gezag van de optische media.

Optische Medien overloopt deze ontwikkeling op een overzichtelijke en haast schoolse manier. Maar op het niveau van de concrete analyse loopt het geregeld mank. Kittlers probleem is onder meer dat de vroege optische media wel in staat waren om informatie door te geven, maar niet om deze op te slaan en te bewaren. Hij tracht dit te ondervangen door zich toe te leggen op de historische context, maar ook op dat vlak is zijn analyse allesbehalve overtuigend.

Uitgaand van de wijdverbreide stelling dat er een onrechtstreeks verband bestaat tussen de reformatie en de uitvinding van de boekdrukkunst, wil Kittler op zijn beurt bewijzen dat de contrareformatie slechts mogelijk was dankzij de toverlantaarn, die het denken van onder andere Loyola helemaal in zijn greep zou hebben gehad. Kittler is een briljant tekstanalyticus, met een bijzonder gevoel voor de metaforische wendingen en gedachtegangen die door niet-tekstuele media zijn ingegeven, maar ditmaal is zijn interpretatie niet overtuigend.

Hij doet bijna alsof men de plastische schrijfstijl van Loyola rechtstreeks uit een medium als de toverlantaarn kan afleiden. Een bijkomend probleem is dat Kittler weinig of geen analyses maakt van mediaverbonden, zoals hij met succes in vroegere boeken deed. Zelf ziet Kittler echter nog een ander probleem. Hoe is het mogelijk om een adequate weergave te geven van de optische media, of van een computer, terwijl deze media zelf op geen enkele manier werken met de tekens van het schrift?

In Optische Medien biecht Kittler dit probleem op, en hij beweert zelfs dat het hem voor een bijna onmogelijke opdracht stelt. Toch ziet hij ook mogelijkheden in de gespletenheid tussen het visuele en het schrift. Zo laat het schrift toe om de optische en nieuwe media als iets bevreemdends te ervaren, iets dat tot in alle details moet worden onderzocht.

Het fascinerende van Kittlers benadering was altijd dat hij niet enkel media analyseerde, maar ook naging hoe zij de taal van schrijvers en denkers waaronder Schiller, Freud, Benn en Heidegger doordrongen. Juist vanuit het verschil tussen schrift en technische media kon Kittler de impact van die media op het denken in het vizier krijgen. Is zijn denkkracht dan toch op een intiemere manier verbonden met het schrift dan hijzelf vermoedt? In Optische Medien is dat niet het enige probleem, zoveel is duidelijk.

Kittlers klacht over het onaangepaste schrift lijkt eerder een tragische retorische figuur, die een dieper onvermogen maskeert. Welk ander medium zou hem in staat stellen om na te denken over de schilderkunst of over media in het algemeen? Ook in de toekomst zal Kittler ons al schrijvend van zijn inzichten moeten overtuigen.

Optische Medien roept gemengde gevoelens op. De voordelen van een heldere inleiding op zijn theorie moeten worden afgewogen tegen een nogal gebrekkige methodologie. Toch markeert Optische Medien ook een boeiende ontwikkeling in zijn denken. De totaalanalyse van de moderniteit die Kittler al langer aankondigde, lijkt eindelijk in zicht te komen.

Het wordt afwachten in welke mate die analyse Kittlers oudere inzichten zal ondergraven. Optische Medien. ISBN

DESPISTES Y FRANQUEZAS PDF

Optische Medien

Hou deze tekst mee gratis beschikbaar. Stort uw bijdrage. Of neem een steun abonnement. Friedrich Kittler. Optische Medien In het najaar van bracht Friedrich Kittler, zowat de grondlegger van de Duitse mediatheorie, voor het eerst een lessenreeks in boekvorm uit. Terwijl Kittler in zijn vroegere werk steeds verschillende media analyseerde en onderzocht hoe ze op elkaar inwerkten, beperkt hij zich in dit boek volledig tot de optische media. Kittler is ervan overtuigd dat de westerse moderniteit tot in haar kern gestuurd wordt door de opkomst en ontwikkeling van optische media.

KETABKHANEH FARSI PDF

Optical Media: Berlin Lectures 1999

.

CAPARO INDUSTRIES V DICKMAN PDF

Friedrich Kittler

.

ACCENTURE WETFEET INSIDER GUIDE PDF

.

Related Articles